HebrewEnglishRussianArabic
HebrewEnglishRussianArabic

תקנון האתר

ייעוץ

שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי ביצוע או המנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.

חנות מקוונת

אתר זה של חברת אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ מפעיל ומנהל חנות מקוונת (להלן: "האתר"). א. "פעולה" כהגדרתה בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר ו/או כל פעולה אשר האתר מזמין את הלקוח לבצע שאינה כרוכה ברכישה ( כמו רישום למועדון לקוחות / דיוור ) . "גולש" באתר זה הנו משתמש או משתמשת ברשת האינטרנט אשר מגיע או מגיעה לאתר , נחשף או נחשפת לתכניו ו/או מבצע או מבצעת בו פעולות ב. רכישה באמצעות האתר כפופה להוראות תקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם עקב פעולות שביצע או שימוש שעשה באתר אלא אם הופרו התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון זה. ג. גולש המוצע לו להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים בו , נדרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות. ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ה. פעולות באתר יבוצעו רק על ידי גולש שבבעלותו כרטיס אשראי , תקף ביום הפעולה , הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. ו. אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה. ז. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

הזמנת מוצרים

א. אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ מציעה באתר מגוון רחב של מוצרים. לא בהכרח שכל מוצר המוצג באתר ניתן לרכישה באתר ולכן אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ לא תהיה מחויבת למכור כל מוצר המפורסם באתר אם לא נכתב הדבר במפורש בסמוך למוצר הרלבנטי . ב. על מנת שאוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ תקבל את הזמנת הגולש לרכישת מוצר, על המוצר המוזמן להמצא במלאי. למרות שאוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ עושה כמיטב יכולתה שהמוצרים שבאתר אכן יהיו במלאי , לעיתים הדבר לא אפשרי. אם המוצרים חסרים, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות הטלפון.במידה ולא ימצא מוצר חלופי תימחק הזמנתו ואוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו.

ביצוע הזמנה

א. רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי של הגולש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת הגולש כברת ביצוע ויתחילו תהליכי האספקה, בתנאי שהם מצויים במלאי של אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ. ב. אם תחול טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ רשאית לבטל את הרכישה והגולש לא יחוייב בכל תשלום. ג. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ לא תוכל להבטיח את הגעת המוצרים לגולש. במקרה שהמוצרים יחזרו אל אוריון ק.ת.ג שיפורי רכב בע"מ בגלל פרטים מוטעים שמסר הגולש, יחולו דמי משלוח וטיפול על הגולש. לפיכך על הגולש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

דילוג לתוכן